Distrito Capital, Bogotá
Sábado, 22 de Febrero de 2020
Wane tokto’ot nukujüin nümüin wanee pulüsia jamüinjatüin sukuaipa emeija otta apaawa süchon wanee ipo’olü.
  • Nuestro compañero Rojas Boyacá reanima a un recién nacido en Bogotá
  • Nuestro compañero Rojas Boyacá reanima a un recién nacido en Bogotá

Sulü wanee mma Usme nünüshü,  eshi wanee pulüsia emeijüshi otta apaashi  süchon wanee ipo’ot chajewat sülü wanee mma natajat Venezuela nunakat, nukalinjaka shia shuma süchonchon.

Chajat alatüin sulü wanee mma motsosu tokaima nunakat, apinüshi  na pulüsia ayatakana sulü tü mma washaajakat achiki, anü wanee alijuna jemeyulesü nünushi,  ounaya namuin sulümüin tü pinchi akujanakat namuin süpüla amüliaja,  shiaka nentapaa  esü wanee jierü jemeinsü sümaa outuin suchon.

Chi pulüsia Rojas Bojacá jotsü nütüjain sau jamüinjatüin sukuaipa nutuma, nojoishi atüjüin süpüla makatka sain tia , shiaka  nainjala enakushi sulü  wanee nanumetsha 123  ere’e ein  alijuna amüliajakana  sumaa kasaa supushua, ejachika wanee emei’jui akujakai nümüin jamüinjatüin shemeijia nutumaa,  naapajuin tü pütchika otta nujulachonka sulü nanukü chi jintuichonkai süpüla nüsoiruin nain.

Müshü sukuaipa nükalinjia chi jintüichonkai nutuma chi pulüsiakai, anasa main tü najainlakat, anas mai niyatala, talatüshi waya suka supushua ti kasa anasa nainjakat un pulüsikana sülü tú woumainkat.

Vea la versión en español aquí